Tuesday, 28 February 2012

I love Islam

HADEES SHARIF:-

NABI KARIM SALLALLAHU ALAIHE WASALLAM ne farmaya ki 5 chize ek musalman k liye apne bhai par wajib hai.

1. Apney Bhai k salam ka jawab dena.
...2. Chink ka jawab dena.
3. Da’awat kubool karna.
4. Mareez ki ayadat karna.
5. Janazey ke saath Jana.

(Sahih Muslim, Jild 03, Page 146, Book 39 (salaam), Baab 3, Hadith No. 5615)

0 comments:

Post a Comment